×

Повідомлення

Failed loading XML...

КОНЦЕПЦІЯ

діяльності Державного інституту управління та економіки водних ресурсів

з підвищення кваліфікації керівних працівників, осіб, зарахованих до кадрового резерву та спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу у галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"  спеціальності 7.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" спеціалізації "Управління водними ресурсами"

Раціональне використання природних ресурсів, гармонізація взаємин людини і природи, охорона навколишнього природного середовища - актуальні проблеми сьогодення.

Оскільки водні ресурси є основою соціально-економічного розвитку в цілому, задоволення основних потреб людей, виробництва продовольства та збереження екосистем, питання охорони і раціонального використання водних ресурсів посідає чільне місце у програмах економічного та соціального розвитку.

Стратегічною метою екологічно-безпечного використання водних ресурсів є впровадження принципів інтегрованого управління водними ресурсами, забезпечення пріоритету природоохоронних функцій над водогосподарськими, раціональне використання поверхневих та підземних вод, впровадження енергозберігаючих технологій у всіх галузях економіки. Це зазначено в Законі України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р." (від 21 грудня 2010 р. №2818-VІ). Важливе значення в даному Законі надається підвищенню рівня суспільної свідомості, створення до 2015 р. системи екологічного навчання та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належать питання охорони навколишнього природного середовища.

В Законі України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" передбачено реформування управління водними ресурсами шляхом впровадження системи інтегрованого управління за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів басейнових планів, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів.

Успішне вирішення цих завдань можливе за умови наявності кадрів, які володіють достатніми знаннями, досвідом і інформацією. Результат може бути досягнутий завдяки підвищенню кваліфікації з управління водними ресурсами спеціалістів-водогосподарників, екологів, економістів, інженерів, підприємців, керівників підприємств та державних службовців місцевих органів влади, які є членами Басейнових рад.

Підвищення кваліфікації керівних працівників, осіб, зарахованих до кадрового резерву та спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу за замовленням Держводагентства відбувається в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів (ДІУЕВР), який діє на ринку освітніх послуг вже 40 років і має певний досвід в цій галузі. Навчання за розробленою ДІУЕВР професійною програмою підвищення кваліфікації має сприяти набуттю, оновленню та поглибленню ними спеціальних фахових знань, науково-методичних, спеціально-гуманітарних, правових, економічних та управлінських знань, умінь, навичок і компетентностей, перейняттю зарубіжного досвіду, що забезпечить якісне виконання професійних обов'язків.

Щорічно на замовлення Агентства в інституті підвищують кваліфікацію майже 3 тис.осіб. Відповідно до галузевого "Положення про перепідготовку і підвищення  кваліфікації працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів" підвищення кваліфікації є обов'язковим для всіх фахівців та керівників, а його проходження є необхідною умовою для їх атестації, переміщення по службі, присвоєння кваліфікаційних категорій тощо.

Сьогодні потрібні фахівці, здатні комплексно оцінювати антропогенне навантаження на природні екосистеми, розробляти і встановлювати показники нормування використання природних ресурсів у басейнах річок, розробляти критерії оцінки забруднення, нормативно допустимих відборів води з річок та їх режиму, здійснювати водоохоронні заходи в басейнах річок України, обгрунтовувати основні напрми екологічно безпеченого ведення господарства в басейнах річок, забезпечувати стабільне функціонування водогосподарських організацій.

Все це передбачено професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників, осіб, зарахованих до кадрового резерву та спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу у галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 7.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" спеціалізації "Управління водними ресурсами", яка підготовлена Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів, враховує специфіку водного управління, спрямована на оволодіння слухачами компетенціями, необхідними для впровадження інтегрованого управління водними ресурсами і відповідає потребам головного замовника – Державного агентства водних ресурсів України.

Основною її метою є належне кадрове забезпечення управління діяльністю водогосподарських організацій в умовах реформування.

Реалізація освітньої діяльності з підвищення кваліфікації в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів забезпечена:

 •  наявністю повного пакету навчальних програм щодо підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців водогосподарських організацій;
 • ексклюзивністю та галузевою спрямованістю цих програм;
 • досвідом ДІУЕВР щодо організації та забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації.

ДІУЕВР шляхом залучення провідних спеціалістів Держводагентства, своїми науково-педагогічними кадрами та ведучими науковцями з водних проблем та меліорації забезпечує підвищення професійного рівня фахівців галузі, набуття ними знань з методології і практики інтегрованого управління водними ресурсами,  підвищення ефективності використання води, оволодіння менеджерськими навичками в галузі розробки політики і стратегій раціонального використання і охорони водних ресурсів в межах басейнів річок, як цього вимагає Загальнодержавна цільова програма розвитку водного  господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

 

Матеріальна база ДІУЕВР і перспективи її розвитку

             Інститут розташований в 10-поверховому будинку, за адресою вул.Солом’янська,1, займає 5-й, 6-й і 8-й поверхи, загальною площею 2206,2 кв.м. На балансі інституту навчальний корпус, у якому:

 • 6 аудиторій на 180 місць;
 • галузевий кабінет охорони праці на 35 місць;
 • 21 кабінет для науково-педагогічного і адміністративного персоналу;
 • бібліотека з читальною залою на 20 місць;
 • кабінет технічних засобів навчання;
 • комп’ютерний клас на 15 місць.

В аудиторіях і приміщеннях виконано ремонт, їх обладнано новітніми технічними засобами, сучасними меблями, що дозволяє проводити навчальний процес на належному рівні і створювати сприятливі умови для роботи працівників, викладачів та слухачів. Санітарно-технічний стан навчальних приміщень відповідає встановленим нормам.

Кафедри забезпечені необхідними технічними засобами навчання.

            

Наявність науково-педагогічних кадрів та їх достатність для забезпечення навчального процесу

Навчальний процес в інституті забезпечується штатними науково-педагогічними працівниками із залученням, у тому числі за контрактом, провідних вчених, науковців і висококваліфікованих спеціалістів на умовах сумісництва або погодинної оплати.

 

Навчально-методичне забезпечення

Підвищення кваліфікації в ДІУЕВР здійснюється за професійною програмою (144 год., або 4 кредити ЄКТС), програмами тематичних постійно діючих семінарів та програмами короткострокових семінарів. В основу розробки навчальних програм інституту покладено державні і галузеві стандарти освіти з урахуванням специфіки роботи водогосподарських організацій і стратегічних завдань, які стоять перед водним господарством України. Всі вони сформовані за модульним принципом, що дає можливість оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в економіці та управлінні.

Професійна програма підвищення кваліфікації фахівців водогосподарсько-меліоративного комплексу уявляє собою структурований набір модулів, призначений для оволодіння слухачами знань, умінь, навичок та компетенцій, необхідних для певного напряму професійної діяльності.

Структура модульної професійної програми формується з загальної, функціональної та галузевої складових, які в свою чергу складаються з окремих модулів.

Загальна складова включає дисципліни з фахових, науково-методичних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних, управлінських та інших питань.

Функціональна складова включає дисципліни, що сприяють здобуттю методологічних знань щодо професійної діяльності фахівців.

Галузева складова включає дисципліни, що відображають особливості галузевої діяльності водогосподарських підприємств, установ та організацій.

Структурування професійної програми за навчальними модулями надає можливість:

 • опанувати навчальний матеріал визначеної кількості модулів з урахуванням попередньо набутої освіти та досвіду практичної роботи;
 • оперативно оновлювати зміст відповідно до виникнення актуальних тематик;
 • здійснювати поетапний контроль знань за змістом модуля (вхідний, поточний, підсумковий), що передбачає систематичність та підвищує ефективність контролю знань.

Метою організації навчального процесу за даною програмою є надання слухачам нових теоретичних знань і навичок, поліпшення професійних і ділових якостей керівників і спеціалістів водогосподарських організацій відповідно до умов ринкової економіки та пріоритетних завдань Держводагентства:

 • здійснення державного управління в галузі водного господарства, забезпечення потреб населення і галузей економіки України у водних ресурсах, здійснення їх міжбасейнового перерозподілу та раціонального використання;
 • забезпечення надійної експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу, у тому числі зрошувальних та осушувальних систем, комплексу захисних споруд, насосних станцій та водовідвідних систем, подачі води на зрошення та водовідведення з осушуваних територій;
 • забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних нею збитків для створення безпечних умов життєдіяльності населення;
 • підвищення рівня забезпечення сільського населення якісною питною водою шляхом налагодження централізованого водопостачання в населених пунктах, які користуються привізною та неякісною водою, для створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення;
 • здійснення міжнародного співробітництва у сфері використання, охорони та відтворення водних ресурсів прикордонних вод, реалізація галузевого співробітництва з країнами Європейського Союзу, іноземними установами, міжнародними професійними організаціями з питань водного менеджменту, удосконалення чинного водного законодавства.

 

Основні напрями науково-методичної діяльності інституту визначаються, затверджуються і контролюються вченою радою, робота якої спрямована на підвищення якості навчального процесу. На засіданнях кафедр розглядаються теми конспектів лекцій, навчальних посібників, методичних матеріалів, а також тематика науково-дослідницької роботи. На цій основі формуються плани видання навчально-методичної літератури і науково-дослідницької роботи.

 

Перспективи наукової і науково-видавничої діяльності

Наукова робота є невід’ємною складовою діяльності ДІУЕВР. Вона зосереджується на вивченні проблем менеджменту організацій, управління водними ресурсами, ефективного використання бюджетних коштів при виконанні державних програм. Особливого значення цей аспект діяльності професорсько-викладацького складу набуває сьогодні, у зв’язку з переходом до інтегрованого управління водними ресурсами в Україні.

Наукова і науково-видавнича діяльність орієнтована на:

 • узгодження наукових інтересів професорсько-викладацького складу і наукової діяльності кафедр, а також з навчальними дисциплінами, які вони викладають;
 • посилення зв’язку власних досліджень викладачів з навчальним процесом;
 • активне впровадження в практику результатів наукових досліджень (у тому числі шляхом презентацій завершених наукових тем);
 • видання колективних монографій за підсумками виконання кафедральних наукових досліджень.

Результати досліджень регулярно публікуються на сторінках наукових видань, а також у галузевому журналі «Водне господарство України».

Ключовими напрямами удосконалення діяльності ДІУЕВР є заходи, що передбачають: реалізацію Закону України „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.”, Закону України «Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 р.» від 24 травня 2012 р. № 4836-VІ, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556- VІІ.

Активізація роботи ДІУЕВР спрямована на забезпечення вирішення таких завдань:

 • модернізація навчальних програм на основі функціонального, особистісного і компетентнісного підходів;
 • забезпечення викладання навчальних модулів і проведення консультацій авторитетними вітчизняними та іноземними науковцями, фахівцями та експертами з питань інтегрованого управління водними ресурсами;
 • впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації, активізація застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, заняття з аналізу професійних ситуацій, дискусій тощо);
 • впровадження основ кредитно-модульної й очно-дистанційної систем у підвищення кваліфікації;
 • забезпечення пріоритетності практико-орієнтованих та інтерактивних видів занять;
 • розроблення навчально-методичного забезпечення до модулів професійної програми з використанням ІТ-технологій;
 • посилення взаємодії та надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги водогосподарським організаціям з питань впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
 • проведення науково-комунікативних заходів за участю головного замовника – Держводагентства України та водогосподарських організацій;
 • посилення науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 •  

План розвитку

Державного інституту управління та економіки водних ресурсів

на 2017-2020 р.р.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні

Вченої ради інституту

Протокол № 5 від 18.10.2017

 

План розвитку Державного інституту управління та економіки водних ресурсів на 2017-2020 р.р. розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Відповідно до Законів України «Про основні заходи (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Загальнодержавної цільової програми розвитку господарства та економічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року» впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом є основою реформування управління водними ресурсами (як стратегічного) потребує відповідного інституційного та організаційного потенціалу, нової регламентації функцій і повноважень кожного управлінського рівня.

Одним з ключових моментів впровадження інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР) є підготовка кваліфікованих кадрів, необхідність підвищення потенціалу учасників процесу, обмін знаннями і досвідом, розвиток культури комунікацій, зміни у мисленні, сприйнятті води як вразливого ресурсу, володіння інструментами ІУВР.

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів (ДІУЕВР) працює на ринку освітніх послуг вже понад 40 років і має досвід підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Сьогодні ДІУЕВР є вищим закладом післядипломної освіти, який здійснює підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу з питань управління водними ресурсами, забезпечує поширення інформації про цілі, завдання і хід виконання державних програм з розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії води і ліквідацією її наслідків, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду тощо.

Інститут  заснований на державній формі власності і належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України.

Головними завданнями Інституту є:

 • провадження освітньої діяльності – навчальної, виховної, наукової, культурної та методичної;
 • створення умов для безперервної освіти працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підвищення кваліфікації та перепідготовку керівників і фахівців системи Державного агентства водних ресурсів відповідно до законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;
 • надання освітніх послуг, консультацій за замовленням інших установ та організацій різних типів і форм власності, місцевих органів влади та окремих осіб;просвітницька діяльність;
 • створення належних умов для праці, відпочинку та оздоровлення працівників Інституту;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в осіб, які навчаються в інституті, поваги до Конституції України та законів України;
 • виконання інших задач відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

Інститут сприяє залученню недержавних і громадських організацій до участі у заходах з раціонального використання і охорони водних ресурсів шляхом проведення науково-практичних семінарів з питань реформування управління водними ресурсами і переходу до інтегрованого управління ними, що відповідає вимогам Рамкової Водної Директиви ЄС.

Враховуючи процеси модернізації системи управління освітою в Україні, необхідність впровадження  нових технологій на основі інформації, а також сучасні тренди реформування управлінням водними ресурсами, визначено основні пріоритети розвитку ДІУЕВР до 2020 року, які покладено в основу плану:

 • реалізація інноваційного розвитку;
 • вдосконалення організаційної структури та підвищення ефективності управління інститутом;
 • реалізація кадрової політики щодо поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу;
 • забезпечення навчального процесу відповідно до державних стандартів освіти;
 • виведення інституту на якісно новий рівень інформатизації та запровадження дистанційної форми навчання;
 • впровадження спеціалізації «Управління водними ресурсами»;
 • забезпечення розвитку наукової діяльності інституту;
 • розвиток міжнародних зв’язків та співробітництва;
 • розвиток видавничої діяльності.

 

ПЛАН

 1. Реалізація інноваційного розвитку, що передбачає розробку і запровадження сучасних форм і методів роботи, розвиток інноваційних освітніх технологій (адаптивне навчання, змішані форми навчання, мобільне навчання); максимальне наближення слухача до вирішення завдань практичної діяльності; використання сучасних і коммунікаційних технологій навчання; систематична модернізація технічної та навчальної бази, яка дозволить реалізувати навчальний процес на основі новітніх досягнень наукової та виробничої сфери –строк виконання - постійно; відповідальні – керівництво інституту, науково-педагогічні працівники, Держводагентство (щодо фінансування).
 2. Вдосконалення організаційної структури Інституту та підвищення ефективності управління, розвиток автономії у вирішенні завдань, розуміючи автономію Інституту як самостійність, незалежність і відповідальність у прийнятті рішень стосовно організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності (ст.1, п.1 Закону України «Про вищу освіту»), внесення змін у статут інституту відповідно до Законів України «Про освіту» та  «Про вищу освіту»

 – строк виконання - протягом 2017-2018 р.р.; відповідальні – керівництво інституту.

 1. Реалізація кадрової політики, пріоритетом якої є підвищення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, досягнення кожним викладачем високої педагогічної майстерності, опанування інноваційними освітніми технологіями для забезпечення якості освіти відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти та європейського освітнього простору.

Проведення роботи щодо збільшення частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями

 – строк виконання - до кінця 2017 р.; відповідальні - відділ кадрів, ректор.

 1. Забезпечення навчального процесу відповідно до державних стандартів освіти: проведення роботи щодо досягнення відповідності якості організації та змісту навчання встановленим стандартам та найкращим практикам у галузі післядипломної освіти; викладання авторських навчальних курсів з врахуванням наукової роботи викладачів та потреб замовників; оптимізація структури аудиторського навантаження з профільних дисциплін із збільшенням годин для практичних занять та інших форм навчання, таких як семінари, конференції з обміном досвідом, “круглі столи”, консультації

 – строк виконання - постійно; відповідальні - завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

 1. Враховуючи процеси євроінтеграції в державі, впроваджувати і поширювати провідний європейський досвід дистанційної освіти для дорослих, навчальний процес якої в основному побудований як на використанні друкованих матеріалів, так і на використанні аудіо-, відеозасобів тощо

 – строк виконання - з 2017 р. постійно; відповідальні - завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

 1. Впровадження спеціалізації “Управління водними ресурсами”, що дозволить підготувати фахівців, здатних до постановки і вирішення питань щодо процесу інтегрованого управління водними ресурсами, які мають знати і застосовувати інструменти ІУВР, вміти враховувати майбутні проблеми й передбачати наслідки прийняття управлінських рішень

 – строк виконання - до кінця 2018 р.; відповідальні – ректор, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

Розробка навчального курсу “Інтегроване управління водними ресурсами” та його методичне забезпечення як для фахівців водогосподарсько-меліоративного комплексу, так і для представників громадськості, державних службовців з питань басейнового управління, є пріоритетом у роботі науково-педагогічного колективу Інституту на 2017-2018 роки.

 1. Розвиток наукової діяльності Інституту має відбуватися завдяки розширенню співпраці з НАН України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Київським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка, Вінницьким національним технічним університетом з питань проведення спільних досліджень, обміну досвідом, використання наукових досліджень у навчальному процесі, наукових конференцій та інших заходів

 – строк виконання - постійно; відповідальні – ректор, завідувачі кафедр.

 1. Розвиток міжнародних зв’язків та співробітництво передбачає встановлення партнерства з Факультетом водних наук Національного університету державної служби Угорщини, Факультетом цивільної інженерії Будапештського університету технологій та економіки, Європейським суспільно-технічним університетом в Радомі, а також продовження співпраці з Глобальним водним партнерством

 – строк виконання - до 2020 р.; ректор.

 1. ДІУЕВР як засновник науково-виробничого журналу “Водне господарство України”, має завершити перереєстрацію журналу відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та забезпечити подальше інформування працівників галузі, науковців та громадкость про реформування, виконання державних і галузевих програм, впровадження новітніх технологій

 – строк виконання - до кінця 2018 р.; відповідальні - редакція журналу.

 

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com